Avondmulo

Deze ansichtkaart toont volgens de tekst op de afbeelding de Christelijke Mulo aan de Gramsbergerweg in Hardenberg. Daarnaast, prominent in beeld, de onderwijzerswoning die het hoofd der school Jan Hendrik van der Hoeven in 1932 heeft laten bouwen. Over deze school is ter gelegenheid van het 70-jarig bestaan een boekje verschenen met als titel Mulo/Mavo Vechtstede 1920-1990. In het boekje veel aandacht voor de dagschool, maar bijna niets over de avondmulo.
“In 1949 kwam het instellen van een avondmulo aan de orde, waarvoor het bestuur graag een lokaal beschikbaar stelde, maar het ging dat jaar nog niet door.”
Dit zijn de enige zinnen daarover in het boekje. Geen avondmulo in 1949, maar wanneer dan wel? En waar?

In het Salland’s Volksblad van vrijdag 26 augustus 1949 stond een advertentie waarin werd meegedeeld, dat er een avondmulo zou worden opgericht aan de Christelijke Nationale Muloschool aan de Gramsbergerweg in Hardenberg. Bij voldoende belangstelling zou zowel voor Mulo-A als Mulo-B worden opgeleid. Mulo-A was meer gericht op talen en op vakken als geschiedenis en aardrijkskunde, Mulo-B was meer gericht op wiskunde, natuurkunde en scheikunde.

Te weinig cursisten
Maar de avondmulo beloofde meer: er zou ook gelegenheid zijn te studeren voor de diploma’s die bij de Nederlandse Spoorwegen en de PTT vereist waren voor verdere promotie. De redactie van de lokale krant kon de cursus van harte aanbevelen: “We wekken graag op, deze cursus te volgen. Algemene ontwikkeling is een vereiste in deze tijd”, schreef de redacteur. Er was één probleem: de belangstelling was te gering. Pas in 1961 werd de draad weer opgepakt.

Echte start
Het Salland’s Volksblad van vrijdag 13 oktober 1961 maakte melding van de oprichting van de Stichting Avondmulo op Christelijke Grondslag. Dat was gebeurd op initiatief van de streekverbeteringscommissie Heemse. Voorzitter van de stichting was de heer G. te Rietstap uit Bergentheim, secretaris de heer G. Jonker uit Heemse en penningmeester de heer G. Muller uit Rheezerveen. De directeur was het hoofd van de Christelijke Mulo, Tjeerd de Boer. Ook de avondleraren Damman, Lina en Palts waren aan de dagschool verbonden. “De lessen zijn 9 oktober in het gebouw van de Chr. Middelbare Landbouwschool aangevangen”, stond in de krant. Dus niet in de Muloschool aan de Gramsbergerweg, maar in de Landbouwschool aan De Brink in Heemse. Later verhuisde men alsnog naar de school aan de Gramsbergerweg.

Geldgebrek
Helaas kampte de avondmulo met hetzelfde probleem als het gehele onderwijs, namelijk een chronisch geldtekort. In 1961 besloot de gemeenteraad van Hardenberg subsidie te verlenen voor de avondmulo, maar dat was niet toereikend, vandaar dat twee jaar later een aanvullende subsidie werd verstrekt tot een maximum van 1200 gulden per jaar.
Ook dat was niet voldoende, zodat het schoolbestuur voor het cursusjaar 65/66 een extra subsidie vroeg. Het college wilde dat extraatje wel geven, maar wél onder voorwaarden: “B&W stellen voor een subsidie tot een maximum van 2000 gulden voor dat doel beschikbaar te stellen, onder voorwaarde evenwel, dat in de lesgelden en de honoraria der leraren geen verandering mag worden gebracht zonder toestemming van burgemeester en wethouders.”

Einde
In 1972 fuseerde de avondmulo met de handelsavondschool in Almelo en in 1985 werd dat het Thorbecke College, dat nadien groeide met onder meer vestigingen in Dedemsvaart en Ommen. Meerdere fusies volgden en uiteindelijk kwamen alle cursussen en opleidingen voor volwassenen terecht onder de paraplu van het ROC van Twente, dat zich wat huisvesting betreft terugtrok op Almelo, Hengelo en Enschede. De cursus Middenstandsdiploma hield het in Hardenberg nog het langst vol, maar toen dat diploma niet meer nodig was om een eigen bedrijf te beginnen, kon de avondschool definitief de deuren sluiten.